Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Od 25 marca rozpoczynamy zdalne nauczanie. Z myślą o naszych uczniach i ich rodzicach przygotowaliśmy informacje o wypracowanych przez nas rozwiązaniach, które pozwolą w optymalny i dostosowany do możliwości naszych uczniów sposób realizować zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Sposoby realizowania zdalnego nauczania

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w naszej szkole będą realizowane z pomocą m.in.:

– platformy e-podręczniki,

– platformy eduelo.com,

– narzędzi internetowych typu padlet, quizizz, wordwall, google classroom,

– przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

– z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (Librus, droga mailowa, komunikatory),

– przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną.

 

Ocenianie pracy ucznia

Wyjątkowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, narzuca zmianę klasycznego systemu oceniania. Po uzgodnieniach dyrektora z gronem pedagogicznym ustalono, że ocenie podlegać będzie:

– systematyczność pracy i zaangażowanie uczniów,

– wkład pracy, pomysłowość,

– umiejętność rozwiązywania problemów,

– zawartość merytoryczna i znane uczniom kryteria w przypadku prac pisemnych typu wypracowania, zadania klasowe z przedmiotów. Ich formy oraz szczegółowe kryteria będą określane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

Nauczyciele będą na bieżąco monitorować postępy oraz weryfikować wiedzę poprzez sprawdzanie wytworów uczniów, zadań, prac pisemnych oraz innych ustalonych z uczniami form weryfikacji wiedzy. Rodzice będą informowani o ocenach za pomocą dziennika elektronicznego.

 

Kontakt z nauczycielami

Dyrektor i nauczyciele pozostają do dyspozycji swoich uczniów i rodziców w godzinach pracy, tj. między 8 a 15. Możliwe formy kontaktu to m.in. wiadomości wysyłane przez dziennik elektroniczny, kontakt mailowy, grupy tworzone przez komunikatory internetowe.

 

Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach

 

Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciele będą informować rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Poniedziałek – „Uczę się czytać i pisać” – edukacja polonistyczna i język angielski

Wtorek – „Jestem twórcą” – edukacja plastyczna i techniczna

Środa – „Matematyczne potyczki” – edukacja matematyczna

Czwartek – „Spotkanie z przyrodą” – edukacja przyrodnicza

Piątek – „Lubię śpiew, taniec i ruch” – edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne.

Wychowawcy oddziałów będą przygotowywali plan na cały tydzień dla każdej klasy, który będzie dostępny dla rodziców tak, aby móc optymalnie i z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych każdego dziecka zaplanować pracę w całym tygodniu.

Klasy IV – VIII

Klasy IV – VIII będą pracowały w oparciu o ustalony schemat zawierający przedmioty szkolne w kolejnych dniach tygodnia.

Klasa IV

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

RELIGIA

J.POLSKI

PRZYRODA

HISTORIA

MATEMATYKA

J.POLSKI

MUZYKA

J.POLSKI

INFORMATYKA

TECHNIKA

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

W-F

 

Klasy V i VI

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
MATEMATYKA

HISTORIA

INFORMATYKA

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

W-F

 

MATEMATYKA

J.POLSKI

MUZYKA

J.POLSKI

GEOGRAFIA

PLASTYKA

MATEMATYKA

BIOLOGIA

RELIGIA

 

 

Klasy VII

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
J.POLSKI

FIZYKA

J.ANGIELSKI

W-F

MATEMATYKA

HISTORIA

INFORMATYKA

J.POLSKI

CHEMIA

BIOLOGIA

PLASTYKA

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

J.NIEMIECKI

J.POLSKI

MATEMATYKA

RELIGIA

MUZYKA

 

Klasy VIII

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
J.POLSKI

MATEMATYKA

INFORMATYKA

BIOLOGIA

MATEMATYKA

HISTORIA

J.NIEMIECKI

POWTÓRKI DO EGZ.

J.POLSKI

FIZYKA

GEOGRAFIA

W-F

MATEMATYKA

WOS

J.ANGIELSKI

POWTÓRKI DO EGZ.

J.POLSKI

CHEMIA

RELIGIA

 

 

Stały układ poszczególnych przedmiotów w trakcie całego tygodnia pozwoli uczniom na właściwe rozplanowanie treści nauczania. Zapewni także bezpieczeństwo i higienę ich pracy umysłowej, zwłaszcza przy komputerze. Układ przedmiotów ma służyć również różnicowaniu treści oraz zmianom aktywności (tych z użyciem komputera oraz tym bez jego pomocy).

 

Sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty

Nauczyciele wszystkich przedmiotów będą przygotowywać plany pracy na kolejne tygodnie, tak, aby w sposób przemyślany i spójny realizować założone cele. Plany pracy będą dostępne dla uczniów i rodziców w każdy piątek na cały kolejny tydzień.

 

 

Pomoc psychologa, pedagoga i logopedy

Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego będzie funkcjonować na zasadzie kącika psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i rodziców, gdzie będzie można na ustalonych zasadach uzyskać w sposób zdalny konieczną pomoc.

 

Rewalidacja oraz nauczyciele współorganizujący

Specjaliści pracujący z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego będą pozostawać w stałym kontakcie z rodzicami przez dziennik elektroniczny lub w innej dostępnej formie (e – mail). Będą udzielać rad i wskazówek do pracy.

 

Biblioteka, świetlica

Nauczyciele świetlicy i biblioteki wspomagają nauczycieli klas I – III.

 

Sekretariat szkoły

Sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godzinach od 8.00  do 11.00

sp4int@interia.pl  32 – 6271203

 

Alina Bańkowska wraz z Gronem Pedagogicznym