W trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków przedszkole oferuje szeroką  gamę zajęć dodatkowych. Są to zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyka korekcyjna oraz opieka psychologa i logopedy.

Język angielski

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szansę nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Nauka angielskiego jest dla dziecka przygodą, dlatego powinna kojarzyć się z przyjemnością i zabawą. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej grupie dwa razy w tygodniu. Prowadzi je doświadczony nauczyciel języka angielskiego, który stosuje metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami oraz wyliczankami.

Rytmika

Zajęcia rytmiki pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo. Zajęcia rytmiki odbywają się raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.

Gimnastyka korekcyjna

Wiek przedszkolny to szczególny okres w rozwoju dziecka. Dziecko poprzez spostrzeżenia, obserwacje i naśladownictwo gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, jego ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

  • działanie profilaktycznie,
  • eliminowanie wad postawy,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Psycholog

Na co dzień psycholog przedszkolny:

  • prowadzi działania diagnostyczne: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
  • diagnozuje sytuacje wychowawcze w przedszkolu,
  • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
  • opracowuje opinie oraz inną dokumentację dotyczącą przedszkolaków,
  • prowadzi działania z zakresu profilaktyki,
  • współpracuje z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń oraz zaburzeń rozwojowych dzieci.

Rolą psychologa jest także wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych.

Logopeda

Terapia logopedyczna ma w naszym przedszkolu ma formę zajęć grupowych. Opieką logopedyczną objęte są  dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a także te wyłonione na podstawie przesiewowego badania mowy. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu: usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy), kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, rozwijanie słuchu fonematycznego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych, a także uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. Ponadto prowadzone są także ćwiczenia ogólnorozwojowe, wspomagające rozwój mowy.