W trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków przedszkole oferuje szeroką  gamę zajęć dodatkowych. Są to zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyka korekcyjna oraz opieka psychologa i logopedy.

Język angielski

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szansę nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Nauka angielskiego jest dla dziecka przygodą, dlatego powinna kojarzyć się z przyjemnością i zabawą. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej grupie dwa razy w tygodniu. Prowadzi je doświadczony nauczyciel języka angielskiego, który stosuje metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami oraz wyliczankami.

Rytmika

Zajęcia rytmiki pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo. Zajęcia rytmiki odbywają się raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.

Grupowe zajęcia logopedyczne

W każdej grupie przedszkolnej raz w tygodniu realizowany jest projekt logopedyczny ,,Oddycham nosem cały rok”. Zajęcia mają charakter profilaktyki logopedycznej. Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego, rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną, usprawnianie aparatu artykulacyjnego oraz nauka poprawnego oddychania przez dzieci.  Zajęcia to gry i zabawy logopedyczne i logorytmiczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, aktywizujące procesy mowy. 

W ramach zajęć logopedycznych dzieci:

 • ćwiczą swój aparat artykulacyjny, czyli język, wargi, żuchwę, podniebienie miękkie, poprawiając ich sprawność i precyzję ruchów tak istotną podczas mówienia;  
 • biorą udział w zabawach dźwiękonaśladowczych; 
 • rozwijają słuch (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy);  
 • wykonują ćwiczenia oddechowe – mające na celu naukę prawidłowego oddychania przez nos, wydłużania fazy wydechu;  
 • utrwalają wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego i jego wpływie na zdrowie; 
 • rozwijają świadomość własnego ciała i oddechu; 
 • ćwiczą umiejętność samodzielnego oczyszczania nosa; 
 • rozwijają swoje kompetencje językowe i komunikacyjne;  
 • wzbogacają swój słownik zarówno bierny jak, i czynny;  
 • kształtują umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego (np. rozmawiając na temat ilustracji czy układając historyjki obrazkowe);  
 • rozwijają umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.  

W trakcie zajęć logopedycznych z dziećmi starszymi również:

 • utrwalamy ćwiczone w gabinecie trudne głoski (sz, ż, cz, dż) 
 • różnicujemy szeregi głosek (sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz, j-l) 
 • zmagamy się z łamańcami językowymi 
 • rozwijamy mowę opowieściową oraz rozbudowujemy słownictwo 
 • dokonujemy ćwiczeń analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przygotowując się do nauki czytania i pisania. 

Psycholog

Na co dzień psycholog przedszkolny:

 • prowadzi działania diagnostyczne: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w przedszkolu,
 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • opracowuje opinie oraz inną dokumentację dotyczącą przedszkolaków,
 • prowadzi działania z zakresu profilaktyki,
 • współpracuje z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń oraz zaburzeń rozwojowych dzieci.

Rolą psychologa jest także wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych.

Logopeda

Terapia logopedyczna ma w naszym przedszkolu ma formę zajęć grupowych. Opieką logopedyczną objęte są  dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a także te wyłonione na podstawie przesiewowego badania mowy. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu: usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy), kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, rozwijanie słuchu fonematycznego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych, a także uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. Ponadto prowadzone są także ćwiczenia ogólnorozwojowe, wspomagające rozwój mowy.