Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,
Od dnia jutrzejszego tj. 25 marca 2020 r. obowiązuje podpisane Rozporządzenie MEN w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowe regulacje prawne powodują, że nauczyciele korzystając z różnych możliwości kontaktu
z uczniami mają efektywnie do nich dotrzeć, realizować materiał programowy i ocenić. To ogromne


wyzwanie. Zdaję sobie sprawę z szeregu problemów, na jakie Państwo natrafiacie a także z ogromnego
obciążenia dyrektorów, na których barkach położono największy ciężar. Chciałam Państwa zapewnić
o wsparciu moim osobistym i pracowników Kuratorium. Jako nadzór zapewniam, że swoją rolę widzę
jako doradczą i pomocniczą a nie kontrolującą. Mam jednak zadanie zbierania i przekazywania danych
do MEN i codziennego raportowania. Proszę w związku z tym Państwa Dyrektorów o wyrozumiałość,
gdy zwracamy się o odpowiedzi na pytania.
Wszystkim nam zależy na takim zorganizowaniu życia dzieci przebywających w domach, aby to nie był
czas stracony, ale równocześnie nie możemy spowodować kolejnych stresów związanych
z niemożnością podjęcia zadań wyznaczanych przez nauczycieli. Mam nadzieję, że Państwo nauczyciele
wiedzą już, którzy uczniowie mają możliwość swobodnego dostępu do komputera i Internetu, a którzy
mają z tym trudności. Musimy do wszystkich uczniów znaleźć drogi dotarcia z przekazem, tak aby nie
stwarzać sytuacji, kiedy jakaś grupa będzie wykluczona. Mamy uczniów, którzy potrzebują, zwłaszcza
w sytuacji zagrożenia szczególnej uwagi i wsparcia. Apeluję o zadbanie o tych młodych ludzi przede
wszystkim przez pedagogów i psychologów szkolnych i tych zatrudnionych w Poradniach
Psychologiczno-Pedagogicznych. Bardzo się martwię o poczucie bezpieczeństwa i stan psychiczny
naszych uczniów. Nie do przecenienia będzie tu stały i szczery kontakt z rodzicami.
Pragnę Państwa wyczulić na kilka spraw. Najpierw, proszę o przeglądnięcie i weryfikację
zaplanowanych do realizacji w klasach treści dydaktycznych. Jest oczywiste, że należy zrezygnować
z przekazu części materiału. To bardzo ważne. Drugą sprawą jest czas, jaki uczniowie mogą spędzać
przed monitorem komputera. Bardzo proszę tu o zachowanie zasad BHP i stosowanie różnych metod
nauczania, nie tylko za pośrednictwem komputera. Proszę także Państwa o ocenianie uczniów
z ogromnym wyczuciem ich możliwości i starań. Sugeruję rezygnację z ocen niedostatecznych. To
przecież sytuacja , gdzie nie oceny są najważniejsze.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, dowiedziałam się dzisiaj, że będzie możliwość uzyskania z rozdzielnika
państwa, sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy go nie posiadają, proszę zebrać w swoich
szkołach takie zapotrzebowanie. Wiem także o sytuacjach, kiedy wypożyczacie Państwo szkolne
komputery uczniom i nauczycielom. Bardzo za te działania dziękuję.
Szanowni Państwo, kończąc życzę Państwu siły i pomysłowości w pokonaniu tego złego czasu. Ufam,
że gdy będziemy życzliwie i spokojnie podchodzić do problemów, patrzeć przez pryzmat dziecka,
o które wspólnie z Rodzicami musimy zadbać, wyjdziemy z tej próby zwycięsko. Myślę wręcz, że przykre
doświadczenie da nam asumpt do zmieniania siebie i Szkoły na lepsze.
Z szacunkiem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty