W dniu 30.08.2022 r. Wojewoda Małopolski zawarł z Gminą Libiąż umowę przyznającą dotację celową w łącznej wysokości: 70.000,00 zł, na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020- 2024 „Aktywna tablica”.
W 2022 roku dofinansowanie otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu i Szkoła Podstawowa w Żarkach w Zespole Szkół w Żarkach.
Obie szkoły otrzymały jednakową wartość dofinansowania w wysokości: 35.000,00 zł.
Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 87.500,00 zł, w tym: 70.000,00 zł dotacja celowa (80%), 17.500,00 zł wkład własny Gminy Libiąż (20%).
Termin wykorzystania dotacji upływa 31.12.2022 r.
Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastrukturalnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”.