Rodzicu,
?Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
?Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do ewentualnych zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola.
?Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierz dziecku temperaturę.
?Nie posyłaj do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
?Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
?Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
?Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
?Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do przedszkola. Dziecko jest odbierane przez personel przedszkola przy drzwiach wejściowych po wcześniejszym zmierzeniu temperatury. Zasada ta dotyczy zarówno przyprowadzania jak i odbierania dziecka z przedszkola.
?Szczegółowe procedury dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu zostaną podane rodzicom przed otwarciem przedszkola w dniu 18.05.2020 roku.